CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 3: Comissions i delegacions

Article 14:


El Patronat pot lliurement disposar concretes actuacions a emprendre dins del marc de les finalitats institucionals, i per escollir l'ordre preferencial de beneficiaris dels seus serveis assistencials. Pot; així mateix , i per millor assolir objectius concrets d'aquella activitat que li és pròpia, crear comissions d'assessorament formades per les persones que siguin considerades les més adients. Les delegacions , comissions o comandes poden ésser consultives o executives, i cessaran un cop complert l'encàrrec rebut, o finit el termini establert. En l'atorgament de delegacions s’observaran les limitacions precises en el nº 4 de l'art. 11 de la Llei.

More in this category: « CAPÍTOL 2: CAPÍTOL 4: »