CAPÍTOL 2:

CAPITOL 2: Òrgan de Govern: composició i funcionament

Article 8:


La casa de Misericòrdia serà regida, administrada i representada oer un Patronat composat pels següents membres: 

a) Quatre prohoms, veïns de la ciutat de Barcelona, de lliure designació

b) Un representant de l'Arquebisbat, designat pel Sr. Bisbe local o Autoritat Eclesiàstica delegada pel Sr. Bisbe

c) Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona, designats pel Sr. Batlle de la ciutat o autoritat municipal en qui el Sr. Batlle ho delegui.

Els quatre primers membres, això és, els de lliure designació, pertanyen al Patronat de manera permanent. Els altres, això és, els representants, ho són temporalment a disposició de que els nomena.

Article 9:


El patronat es composa dels següents càrrecs: President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. Aquests es reparteixen entre quatre membres permanents, procedint-ne a la designació quan es produeixi alguna vacant; mitjançant que primer sigui cridat un nou prohom per substituir cada vacant. Els altres membres, els representatius, o sigui, el representant de L'Arquebisbat i els dos representants de l'Ajuntament, són vocals. També pertany al Patronat, però solament amb veu i sense vot, el Prior de la Casta de Misericòrdia, de qui es parla en l'article 15 d'aquests Estatuts.

Article 10:

El president del Patronat té plena representació d'aquest en tota classe d'actes i contractes, i en tots els assumptes tant judicials com extrajudicials. Per acord al Patronat i amb obligació de donar-li compte dels actes practicats en virtut d'aquesta autorització, podrà atorgar els poders i els documents públics i privats pertinents, com també qualsevol altre document notarial. Si s’escairés que per al un afer el Patronat confiés a lagun altre dels seus membres autorització o representació per a realitzar actuacions corresponents, també quests té l'obligació de donar compte dels actes practicats. El Vice-president substitueix en seves funcions el President en els casos d'absència o d'impossibilitat.

Article 11:


El Secretari i Tresorer tindran cura de les funcions pròpies.

Correspon especialment al Secretari, aixecar actes de les reunions i portar el llibre d’actes tenint-lo al dia, així com lliurar les certificacions amb el vist i plau del President.

Els vocals col·laboraran en les tasques del Patronat i de la Fundació en general, i en les específiques del servei que els sigui encomanat. 

Tant els quatre membres permanents com els tres de representació oficial, pertanyen al Patronat amb caràcter honorífic i gratuït, però no onerós.

Article 12:


El Patronat es reunirà quan sigui convocat pel President, o pel Vice-president que el substitueixi legítimament, o quan ho demanin conjuntament tres dels seus membres. Obligatòriament es reunirà almenys una vegada al any, per a aprovar l'exercici finit i el pressupost de  l'any següent.

La convocatòria la cursarà el Secretari amb almenys cinc dies d'antelació; contindrà l'ordre del dia, al qual s'haurà de subjectar la reunió.

Article 13:


Els acords es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per patró, llevat quan es tracti d'assumptes pels qual aquests Estatuts disposin altrament. Si havent-hi més de la meitat dels membres del Patronat, es produís empat, valdria com a acord en els afers ordinaris el vot decisori del President, o del Vice-president que legítimament presideixi la reunió.

More in this category: « CAPÍTOL 1: CAPÍTOL 3: »