CAPÍTOL 1:

CAPITOL 1: Nom, finalitat, designació de beneficiaris, domicili i dotació

Article 1:

La casa de Misericòrdia de Barcelona és una fundació privada de caire benèfic subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Fou fundada l'any 1583 a iniciativa del venerable Dídac Pérez de Valdivia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Consell de Cent. S'ha regit, fins ara, per uns estatuts, dignats del dia 10 de Novembre de 1849 i, des d'ara, es segueix pels presents Estatuts.

Article 2:

La casa de Misericòrdia té plena capacitat jurídica i d'obrar per a assolir els seus fins propis, sense altres limitacions que les establertes en la Llei en aquests Estatuts.

Article 3:


La finalitat de la Fundació és l'acolliment de persones mancades de béns o de protecció, primordialment nenes menors d'edat, filles de famílies normals, en règim d'internat, si cal, o de semi-internat, per a ésser ateses físicament, moral i espiritual, i rebre formació humana i professional adequades segons la seva edat. La esmentada finalitat també pot realitzar-la amb altres formes d'ajuda, àdhuc fora de les dependències de la Fundació. 

La determinació dels beneficiaris i del tipus d'ajuda a atorgar, serà acordada pel Patronat prèvia petició d'aquests o dels seus representants legals. En tot cas, només podran esdevenir beneficiaris, les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies citades en el paràgraf anterior.

D'acord amb el que preveu l'article 14 d'aquests Estatuts, el Patronat podrà designar una comissió, per tal de que l'assessori en la tasca de determinar els beneficiaris i l'ajuda a concedir-los.

            Ningú no pot adduir dret previ a ésser beneficiari de la Fundació.

Article 4:


El domicili de la Fundació és a Barcelona, carrer Elisabets 8-10. Les seves activitats es desenvolupen principalment dins l'àmbit del territori nacional de Catalunya. El Patronat podrà acordar l'erecció dels centres i oficines que consideri convenients dins de l'esmentat territori.

Article 5:


La dotació de la Casa de Misericòrdia està constituïda del capital acumulat i disposat segons les exigències legals; dels immobles que consten en la relació que s'acompanya com annex 1 als presents Estatuts i per la pensió anual que com a càrrega de justícia correspon a l'Ajuntament de Barcelona, en virtut de l'acord municipal del 15 de desembre del 1904 (Llibre d'Actes, Vol. V, folis 197 al 200, i copia del dit acord a l'expedient 4222, secció 2ª del mateix Ajuntament.)

Article 6:


Com a altres mitjans de sosteniment preveu les aportacions, donatius i subvencions d'entitats públiques o de persones privades, que li sobrevinguin en el futur. Si res no es diu, el Patronat decidirà, segons el seu criteri, si aquestes ajudes sobrevingudes convé aplicar-les directament a la realització de la finalitat fundacional, o si cal que passin a formar part de la dotació.

Article 7:

La realització dels fins fundacionals que, per la seva naturalesa, comporti el consum dels béns que s'hi apliquin, només pot fer-se amb les rendes dels béns dotals fructífers, amb les aportacions, donatius i subvencions que no hagin d'ésser capitalitzats, i amb els ingressos provinents dels serveis prestats o que pugui prestar la Fundació.

Last modified onDimarts, 26 Febrer 2013 09:28
More in this category: « Patronat CAPÍTOL 2: »

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.