CAPÍTOL 2:

CAPITOL 2: Òrgan de Govern: composició i funcionament

Article 8:

La casa de Misericòrdia serà regida, administrada i representada per un Patronat composat pels següents membres: 

a) Sis prohoms, veïns de la ciutat de Barcelona, de lliure designació. Les vacants que es produeixin en cada moment, seran proveïdes per acord exprés dels mateixos.

A més un setè prohom, veí de Barcelona, será designat a títol personal directament per l'Ajuntament de Barcelona.

B) L'Arquebisbat de Barcelona, com a persona jurídica ha d'ésser representada en el Patronat, d'una manera estabgle, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'órgan competent"

Article 9:


El patronat es composa dels següents càrrecs: President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. Aquests es reparteixen entre quatre membres permanents, procedint-ne a la designació quan es produeixi alguna vacant; mitjançant que primer sigui cridat un nou prohom per substituir cada vacant. Els altres membres, els representatius, o sigui, el representant de L'Arquebisbat i els dos representants de l'Ajuntament, són vocals. També pertany al Patronat, però solament amb veu i sense vot, el Prior de la Casta de Misericòrdia, de qui es parla en l'article 15 d'aquests Estatuts.

Article 10:

El president del Patronat té plena representació d'aquest en tota classe d'actes i contractes, i en tots els assumptes tant judicials com extrajudicials. Per acord al Patronat i amb obligació de donar-li compte dels actes practicats en virtut d'aquesta autorització, podrà atorgar els poders i els documents públics i privats pertinents, com també qualsevol altre document notarial. Si s’escairés que per al un afer el Patronat confiés a lagun altre dels seus membres autorització o representació per a realitzar actuacions corresponents, també quests té l'obligació de donar compte dels actes practicats. El Vice-president substitueix en seves funcions el President en els casos d'absència o d'impossibilitat.

Article 11:


El Secretari i Tresorer tindran cura de les funcions pròpies.

Correspon especialment al Secretari, aixecar actes de les reunions i portar el llibre d’actes tenint-lo al dia, així com lliurar les certificacions amb el vist i plau del President.

Els vocals col·laboraran en les tasques del Patronat i de la Fundació en general, i en les específiques del servei que els sigui encomanat. 

Tant els quatre membres permanents com els tres de representació oficial, pertanyen al Patronat amb caràcter honorífic i gratuït, però no onerós.

Article 12:


El Patronat es reunirà quan sigui convocat pel President, o pel Vice-president que el substitueixi legítimament, o quan ho demanin conjuntament tres dels seus membres. Obligatòriament es reunirà almenys una vegada al any, per a aprovar l'exercici finit i el pressupost de  l'any següent.

La convocatòria la cursarà el Secretari amb almenys cinc dies d'antelació; contindrà l'ordre del dia, al qual s'haurà de subjectar la reunió.

Article 13:


Els acords es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per patró, llevat quan es tracti d'assumptes pels qual aquests Estatuts disposin altrament. Si havent-hi més de la meitat dels membres del Patronat, es produís empat, valdria com a acord en els afers ordinaris el vot decisori del President, o del Vice-president que legítimament presideixi la reunió.

Last modified onDimecres, 31 Octubre 2018 10:31
More in this category: « CAPÍTOL 1: CAPÍTOL 3: »

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.