Logo
Print this page

CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 6: Modificació dels Estatuts i extinció de la Fundació

Article 17:


Per modificar els presents Estatuts caldrà l'acord del patronat adoptat pel vot de les dues terceres parts almenys dels seus components, atenent-se a les disposicions legals vigents.

Article 18:


La Fundació  és perpètua per la seva naturalesa i només es podrà extingir per la impossibilitat sobrevinguda d'acomplir la seva finalitat. L'acord del Patronat s'haurà d'ajustar a les mateixes formalitats assenyalades en l'article anterior.

Article 19:


Extingida la Fundació, els béns que restessin, un cop satisfet tot el passiu, i els immobles mateixos subsistents es destinarien a una Institució sense ànim de lucre, de semblant caràcter benèfic, o bé d'entitats, sense ànim de lucre, o amb finalitats semblants, segons que ho determini el Patronat o , en defecte d'aquest, una comissió formada per dos representants de l'Arquebisbat i per altres dos de l'Ajuntament, presidits per una Autoritat designada pel Protectorat.

Design © Basicmatica. All rights reserved.