Ajuts 2014

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, durant l’exercici 2014, ha concedit en la seva línia d’ajuts a altres entitats, un total de 120.000€.

La quantitat total anterior inclou recapte d’aliments, projectes, ajudes externes de socialització d’infants i joves en risc d’exclusió social, ajudes extraescolars de reforç d’estudi i bisbats.

LLEGIR MÉS...

Ajuts 2013

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, durant l’exercici 2013, ha concedit en la seva línia d’ajuts a altres entitats, un total de 175.000€.

La quantitat total anterior inclou recapte d’aliments, projectes, ajudes externes de socialització d’infants i joves en risc d’exclusió social, ajudes extraescolars de reforç d’estudi i bisbats.

LLEGIR MÉS...

Jocs Florals

Aquest any, cinc nenes de la Residència han rebut premis pels Jocs Florals celebrats a l'Escola Labouré. A més, dues d'elles han representat a la seva classe en els Jocs Florals de Ciutat Vella. Aquest any van recollir el premi, en el Palau de la Música. 

Felicitem doncs a la:

 • Aroa per "Els sentiments"
 • Marina per "El cavall negre"
 • Nancy per  "Sempre jove"
 • Seidy per "Valora el tiempo"
 • Lola per "La mort de la meva àvia"

 

 Si voleu llegir els poemes, feu click en el arxiu descarregable que es troba sota l'article.

 

LLEGIR MÉS...

La Fundació, des de l'origen fins a l'actualitat

lafundacioL´orígen de la Casa de Misericòrdia es remunta a l´any 1581, quan el seu fundador, el sacerdot i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Diego Pérez de Valdivia, consternat per el gran nombre de persones pobres que hi havia als carrers de la ciutat sense sostre on allotjar-se, va obtenir l´ajut del Consell de Cent, per a fundar un asil en la Casa dels Àngels. Aquest asil adoptaria poc després, el 24 de febrer de 1584, el nom d´Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia. L´any 1684 es va singularitzar l´activitat d´aquesta institució, en acordar el Consell de Cent que la seva dedicació es concretés en l´acolliment de "donzelles necessitades d´ampar". Aquesta ha estat l´obra social que des d'aleshores ha centrat l´activitat de la Casa de Misericòrdia; fent palesa durant més de quatre-cents anys de treball la seva voluntat de servei i solidaritat amb les persones necessitades. 

LLEGIR MÉS...

Residència Infantil Elisabets

 

Residència Infantil Elisabets de la Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona

Centre residencial d’acció educativa.

La Residència Infantil Elisabets acull infants durant la setmana lectiva escolar. L’acollida dels infants té caràcter temporal durant el temps que la seva família viu una situació excepcional que no li permet atendre la cura i educació de l’infant .

La Residència ofereix un servei de guarda voluntària, complementari a les funcions parentals, per a famílies en situació de greu vulnerabilitat social/econòmica. Els infants acollits a la Residència tenen entre 4 i 18 anys. Es tracta d’un recurs preventiu que ajuda als infants i les famílies en moments de necessitat per tal d’evitar la desatenció d’aquests infants a causa de motius laborals, socials i/o econòmics. La Residència i la família col.laboren en la cura i l’educació dels infants, i treballen conjuntament per aconseguir una millora de la situació que possibiliti un retorn de l’infant amb la seva família.

El suport de la Residència infantil Elisabets té com a finalitat garantir la cura i educació dels infants i protegir el vincle familiar ajudant les famílies a superar la situació de vulnerabilitat. Aquests infants viuen alhora amb la família i a la residència car es considera que no han d’ésser separats del nucli familiar per no existir un risc de maltracte o desamparament però si la necessitat d’un suport. El recurs de la Residència Infantil Elisabets actua com a factor de prevenció impedint l’agreujament del problema i la retirada de la tutela familiar, i afavorint una millora de la situació.

 

Característiques l’acció educativa

El servei de la Residència té vocació de ser integral i compensador, de manera que: ajudi al menor a superar les seves limitacions fins aconseguir una igualtat d´ oportunitats i recolzi la família per exercir la seva funció parental amb afecte i cura.

Durant l’estada de l’infant a la Residència, l’equip educatiu assumeix funcions de guarda dels infants. El servei dóna resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, emocionals, espirituals i socials, procurant un desenvolupament global harmoniós encaminat a l’autonomia personal.

Aquesta tasca implica l’assumpció de la responsabilitat de vetllar per ells, alimentar-los, educar-los i procurar una formació integral durant el temps en què romanguin a la residència.

Condicions per a l’admissió

 • Que la família faci la demanda d’ingrés en la Residència i en delegui la guarda de fet, d’acord amb el que es disposa en el marc normatiu referent a “Serveis de Centres Residencials d’Acció Educativa” Decret 286/96 de 23 de juliol de regularització del Sistema Català de Serveis Socials.
 • Acompanyament de la situació familiar per part dels professionals de la Residència
 • Compromís en l’exercici i desenvolupament de les funcions parentals i cura del vincle familiar
 • Que l’estada a la residència sigui un solució temporal i excepcional en moments de crisi familiar
 • Treball actiu de la família en la millora de la seva situació en col.laboració amb la xarxa de serveis socials professionals

Criteris d’admissió

 • Que l’infant estigui exposat a una situació que pugui comportar un risc per ell
 • Que la família pateixi una situació econòmica dèbil i estigui empadronada en algun municipi de la província de Barcelona
 • Que la família es trobi en una situació social i laboral que no li permeti atendre a la nena en horari extraescolar
 • En determinats supòsits en que l’infant estigui sota la tutela de la Generalitat i s’ hagi declarat una mesura d'acolliment permanent en família extensa combinat amb l’estada a la Residència durant tel temps

Marta Voltas Fornt

Directora de la Residència Infantil Elisabets de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona c/ Elisabets 8-10- 08001 Barcelona- T. 682485795Logo residencia elisabets

 

LLEGIR MÉS...

Què fem

 

AJUTS

 

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, durant l’exercici 2012, ha concedit en la seva línia d’ajuts a altres entitats, un total de 151.950€.

 

La quantitat total anterior inclou recapte d’aliments, projectes, ajudes externes de socialització d’infants i joves en risc d’exclusió social, ajudes extraescolars de reforç d’estudi i bisbats.

 

OBRA SOCIAL ASSISTENCIAL

 

La Residència està situada al carrer Elisabets 8-10, on acull gratuïtament a nenes procedents de famílies desestructurades i/o amb mancances econòmiques greus, preferentment residents al districte de Ciutat Vella, a qui proporciona acolliment social, en règim de pensió completa, i formació docent (nivells d’infantil, Primària i de Secundària Obligatòria) a l’Escola Labouré, centre concertat amb el Departament d’Ensenyament, de la  Generalitat de Catalunya, el qual es troba ubicat al mateix recinte. Les nenes de la Residència són ateses per una comunitat de nou Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, a qui La Fundació els hi proporciona casa (disposant d’un espai de l’ordre de 2.000 m²) i, es fa càrrec de totes les despeses que es puguin derivar de la seva convivència quotidiana, i efectuant les inversions que es necessitin pel condicionament del seu allotjament. Les nenes acollides gaudeixen d’un règim obert i, per tant, romanen a la Residència de dilluns a divendres, amb règim obert de cap de setmana.

 

Arxiu Històric

 

Actualment, l’Arxiu Històric està format per un fons documental que consta d’un total aproximat de 100 m lineals de documentació integrat per 272 volums, 320 carpetes, 64 lligalls, 6 cartularis i 75 capses de documentació diversa; així com un conjunt de 100 pergamins. Alhora, s’ha constituït una biblioteca auxiliar i un fons hemerogràfic.

 

           L’Arxiu fotogràfic recull un total de 801 fitxes fotogràfiques en suport positiu, fotogravat i plaques de vidre. Aquest valuós conjunt fotogràfic és testimoni directe de la vida quotidiana de les asilades en la institució i, al mateix temps, de les transformacions arquitectòniques i urbanístiques que ha experimentat la institució des de 1900 fins avui dia.

 

      Altres serveis que ofereix l’Arxiu és el de reprografia, sempre que l’estat del document ho permeti, informació i assessorament sobre els temes que els investigadors volen tractar, adreçant-los a altres arxius i/o centres documentals més específics als seus treballs de recerca. L’Arxiu Històric de la Casa de Misericòrdia ofereix informació i consulta documental i bibliogràfica en la sala de l’arxiu, per correu o per e-mail. L’accés a la consulta de la documentació que integra l’Arxiu Històric Casa de Misericòrdia de Barcelona, es regeix segons la Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents.

 

 

 

 

LLEGIR MÉS...

CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 6: Modificació dels Estatuts i extinció de la Fundació

Article 17:


Per modificar els presents Estatuts caldrà l'acord del patronat adoptat pel vot de les dues terceres parts almenys dels seus components, atenent-se a les disposicions legals vigents.

Article 18:


La Fundació  és perpètua per la seva naturalesa i només es podrà extingir per la impossibilitat sobrevinguda d'acomplir la seva finalitat. L'acord del Patronat s'haurà d'ajustar a les mateixes formalitats assenyalades en l'article anterior.

Article 19:


Extingida la Fundació, els béns que restessin, un cop satisfet tot el passiu, i els immobles mateixos subsistents es destinarien a una Institució sense ànim de lucre, de semblant caràcter benèfic, o bé d'entitats, sense ànim de lucre, o amb finalitats semblants, segons que ho determini el Patronat o , en defecte d'aquest, una comissió formada per dos representants de l'Arquebisbat i per altres dos de l'Ajuntament, presidits per una Autoritat designada pel Protectorat.

LLEGIR MÉS...

CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 5: Règim assistencial

Article 16:


El Patronat té encomanada l'assistència i cura de les persones acollides en la Fundació a la Comunitat Religiosa de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, comunitat que ben stisfactòriament exerceix la direcció assistencial des de l'any 1920 i ho fa conjuntament amb el Prior, essent aquest el llaç d'unió entre el Patronat i l'esmentada Comunitat.

LLEGIR MÉS...

CAPÍTOL 4:

Capítol 4: El Prior

Article 15:


El Prior de la Casa de Misericòrdia és un sacerdot que, continuant la tradició immemorial, representa el Patronat en l'interior de la Fundació, i assisteix a les reunions d'aquest amb veu però sense vot per informar sobre el desenvolupament de les activitats de la Casa. Té la seva residència en l'edifici destinat des de temps antic a "vivenda del Prior", i té cura també de l'acompliment de les càrregues dels pies voluntats assignades a la Fundació. El seu nomenament el fa el Bisbe Diocesà a proposta del Patronat.

LLEGIR MÉS...
Subscribe to this RSS feed

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.